Postupak donošenja propisa nakon provedenog savjetovanja

Sukladno Poslovniku Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine br. 154/11 i 121/12) stručni nositelj izrade propisa dužan je prijedlog propisa nakon pribavljenih mišljenja mjerodavnih ministarstava i ostalih nadležnih tijela, zajedno sa izvješćem o provedenom savjetovanju dostaviti Glavnom tajništvu Vlade, radi njegova raspravljanja na stalnim radnim tijelima Vlade (koordinacije i odbori), a potom raspravljanja i usvajanja na sjednici Vlade, te upućivanja Hrvatskom saboru u daljnju proceduru.

Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine br. 154/11 i 121/12) detaljno je propisan sadržaj i postupanje vezano uz nacrte prijedloga zakona koje Vlada predlaže na donošenje Hrvatskome saboru.

Poslovnikom Hrvatskog Sabora (Narodne novine br. 71/00, 129/00, 117/01, 6/02. - pročišćeni tekst, 41/02, 91/03, 58/04, 39/08, 86/08 i 81/12) propisan je daljnji postupak s prijedlogom zakona.

Postupak donošenja uvijek započinje prijedlogom propisa koji predlagatelj dostavlja predsjedniku Sabora, a koji zatim upućuje primljeni prijedlog predsjednicima svih radnih tijela, zastupnicima i predsjedniku Vlade, kada Vlada nije predlagatelj. Prije rasprave o prijedlogu zakona na sjednici Sabora, predsjednik matičnog radnog tijela i Odbora za zakonodavstvo dužni su prijedlog zakona uvrstiti u dnevni red sjednice radnog tijela i provesti raspravu. Radna tijela izjašnjavaju se o svim elementima prijedloga zakona, a Odbor za zakonodavstvo posebno i o ustavnim osnovama zakona.

Rasprava o prijedlogu zakona provodi se u dva čitanja, a drugo čitanje smatra se i raspravom o konačnom prijedlogu zakona. U slučajevima kada je na tekst konačnog prijedloga zakona podnesen veći broj amandmana ili kada su amandmani takve naravi da bitno mijenjaju sadržaj konačnog prijedloga zakona, provodi se i treće čitanje.