Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Tipski projekt

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdaje rješenja o tipskom projektu za predgotovljene dijelove građevine za koje je dokazano da se izvode prema odredbama Zakona o gradnji (u daljnjem tekstu: tipski projekt).

Sukladno članku 78. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.), zahtjevu za izdavanje rješenja o tipskom projektu podnositelj zahtjeva prilaže:

 1. najmanje tri primjerka tipskog projekta koji sadrži sve dijelove propisane za glavni projekt, osim dijelova koji se odnose na lokacijske uvjete, uvjete priključenja i posebne uvjete koji ovise o lokaciji građevine
 2. pisano izvješće o kontroli tipskog projekta ako je kontrola propisana
 3. pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji ako je projekt izrađen prema stranim propisima i
 4. posebne uvjete, odnosno potvrde javnopravnih tijela, osim uvjeta priključenja, propisane posebnim propisima na čiji djelokrug tehničko rješenje iz tipskog projekta može imati utjecaj.

Prema tome, tipski projekt sadrži sve elemente propisane za sadržaj glavnog projekta osim dijela sadržaja koji je vezan za građenje na određenoj lokaciji sukladno članku 36. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14., 41/15., 105/15., 61/16., 20/17).

Zahtjevu za izdavanje rješenja o tipskom projektu, tipski projekt se prilaže u najmanje 3 primjerka, ali moguće je priložiti i više primjeraka, ovisno o potrebama podnositelja zahtjeva.

Obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o tipskom projektu (docx)
Ogledni obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o tipskom projektu kioska (docx)
Primjer: Državne upravne pristojbe - tipski projekt

Obrazac zahtjeva s prilozima dostavlja se poštom na adresu Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska ili osobno u Pisarnicu Ministarstva, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.


Za predgotovljene dijelove građevine za koje je dokazano da se izvode prema Zakonu o gradnji, o čemu je Ministarstvo izdalo rješenje, nije potrebno to ponovno dokazivati u glavnom projektu. Odnosno, sve dok važi propis prema kojem je tipski projekt izrađen, projekt se može prilagati kao dio glavnog projekta u postupku ishođenja građevinske dozvole bez da se ponovno dokazuje njegova valjanost u tome postupku (osim dijelova vezanih uz lokaciju), ili koristiti u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, ako je građevina obuhvaćena tim pravilnikom. 

Pri izdavanju građevinske dozvole, tipski projekt za kojeg je izdano rješenje o tipskom projektu i na kojeg upućuje glavni projekt građevine za koju se građevinska dozvola izdaje, predstavlja dio glavnog projekta i prilaže se u tri ovjerena primjerka i navodi se u popisu svih mapa projekta.

Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 79/14., 41/15., 75/15.) određene su  jednostavne i druge građevine te radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole tako da se:

 • bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi prenosiva autoplin jedinica (tzv. "skid" jedinica) zapremine do 10 m³ sa pratećim građevinama na građevnoj čestici postojeće benzinske postaje u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu
 • bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo na javnoj površini može se graditi:
  • kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu,
  • nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu
 • bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s ugovorom o zakupu na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske može se graditi kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m², u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu

 

Najčešća pitanja i odgovori
Ispiši stranicu