Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Propisi iz područja prostornog uređenja

Zakoni

 • Zakon o prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17.)

 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  („Narodne novine“ broj 78/15)
   
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 78/15.)
   
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 78/15.)
   
 • Zakon o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 115/16.)
   
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
  („Narodne novine“ broj 16/07., 152/08., 124/10., 56/13., 121/16., 9/17.)
   
 • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
  („Narodne novine“ broj 56/13., 52/18.)
   
 • Zakon o obavljanju geodetske djelatosti
  („Narodne novine“ broj 25/18.)


Uredbe

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  („Narodne novine“ broj 08/17., 37/17., 129/17.)
   
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
  („Narodne novine“ broj 37/14., 154/14.)
   
 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog ure­đenja
  („Narodne novine“ broj 115/15.)


Pravilnici

 • Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora – redakcijski pročišćeni tekst
  („Narodne novine“ broj 29/83., 36/85. i 42/86.)
   
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
  („Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 148/10. (prestao važiti), 9/11.)
   
 • Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana
  („Narodne novine“ broj 135/10.)
   
 • Pravilnik o geodetskom projektu
  („Narodne novine“ broj 12/14., 56/14.),
  Pravilnik o geodetskom projektu - pročišćeni tekst (neslužbeno)
  Radni primjerci geodetskog projekta
   
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
  („Narodne novine“ broj 48/14., 19/15.)
   
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
  („Narodne novine“ broj 55/14., 41/15, 67/16, 23/17)
   
 • Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja
  („Narodne novine“ broj 122/15.)
   
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
  („Narodne novine“ broj  129/15.)
   
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
  („Narodne novine“ broj  136/15.)
   
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
  („Narodne novine“ broj  93/17.)
   
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
  („Narodne novine“ broj 105/17., 108/17.)
   

Odluke

 • Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja
  („Narodne novine“ broj 39/18.)


Naputak

 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem
  („Narodne novine“ broj 56/14.)Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:

 • Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 74/14.)
   
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji
  („Narodne novine“ broj 76/07., pdf, 38/09., 55/11., 90/11., 50/12.)
  Vezani zakoni:
  Zakon o zaštiti okoliša
  („Narodne novine“ broj 80/13. članak 278. stavak 2.)
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
  („Narodne novine“ broj 55/12. članak 31. stavak 6.)

   
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
  („Narodne novine“ broj 116/07., 56/11.)
   
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
  („Narodne novine“ broj 117/12.)
   
 • Zakon o prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 30/94., 68/98., 35/99., 61/00., 32/02. i 100/04.)
   
 • Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 117/07., 25/08., 69/10., 19/13., 40/14.)
Ispiši stranicu