Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Komunalni doprinos

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i krematorije i javnu rasvjetu. Komunalni doprinos je prihod jedinice lokalne samouprave, a plaća ga vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se obvezno utvrđuje: područje zone u gradu, odnosno općini; jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u kunama po m3 građevine; način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa; opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa. Za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine.

Navedeni prihodi jedinica lokalne samouprave su namjenski prihodi koji se troše u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture i Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Podatke o komunalnom doprinosu potražite u svom Gradu odnosno Općini.
 
Ispiši stranicu