Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Komunalna naknada

Komunalna je naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, a sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija i javna rasvjeta.

Sredstva komunalne naknade namijenjena su također i financiranju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a mogu se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranja građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se obvezatno utvrđuju: naselja u kojima se naplaćuje komunalna naknada; područja zona u gradu, odnosno općini; koeficijent zona; koeficijent namjene za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti; rok plaćanja komunalne naknade; nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade; opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi i odluku o vrijednosti obračunske jedinice – boda.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici: stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenoga građevnog zemljišta. Komunalna naknada obračunava se po m2 površine, a iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem: vrijednosti obračunske jedinice – boda, određene u kunama po m2, koeficijenta zone i koeficijenta namjene. 

Podatke o visini komunalne naknade potražite u svom Gradu odnosno Općini.

Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade
Ispiši stranicu