Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Stranica u izmjeni!

NOVO!
Zakon o komunalnom gospodarstvu 
Narodne novine broj 68/18. - stupio na snagu 4.8.2018.g. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestao je važiti:

Zakon o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“ broj 26/03. (pročišćeni tekst), 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04.,  178/04., 38/09., 79/09.,  49/11., 144/12., 147/14.)  

Pod komunalnim gospodarstvom u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu podrazumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga te financiranje građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području jedinica lokalne samouprave kao i županije.

Jedinice lokalne samouprave te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i posebnih propisa osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti. Također su obvezne osigurati javnost rada i obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja.

Komunalne djelatnosti u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu obuhvaćaju: prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće javnih površina (osim u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na određena odlagališta i komunalnu djelatnost odlaganja komunalnog otpada), održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija, obavljanje dimnjačarskih poslova te javnu rasvjetu.

Komunalne djelatnosti mogu obavljati trgovačka društva, javne ustanove i službe – vlastiti pogoni koje osniva jedinica lokalne samouprave, pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji te pravna i fizička osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

U cilju pobližeg uređenja odnosa u komunalnom gospodarstvu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno je donijeti odluku o komunalnom redu i mjere za njegovo provođenje. Odlukom o komunalnom redu propisuju se odredbe o uređenju naselja,  održavanju čistoće i čuvanju javnih površina, korištenju javnih površina, skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanju snijega i leda, uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe. Nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda provodi komunalno redarstvo.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti osiguravaju se: iz cijene komunalne usluge, iz komunalne naknade, iz proračuna jedinice lokalne samouprave i iz drugih izvora po posebnim propisima. 

 

10.10.2018. - Odluka o obustavi od primjene općeg akta - Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora
Komunalna naknada
Komunalni doprinos
Financiranje projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda
Propisi iz područja komunalnog gospodarstva
Najčešća pitanja i odgovori
Događanja
Ispiši stranicu