Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

JAVNI POZIVI


29.08.2018. - Tragične posljedice nedavnog urušavanja dijela konstrukcije (vijadukta) mosta u Italiji potakle su izniman interes javnosti za ocjenom stanja sigurnosti takvih građevina izgrađenih u Republici Hrvatskoj, što je dodatno naglašeno objavom tekstova i fotografija kojima se ukazivalo na loše i neredovito održavanja pojedinih postojećih mostova u gradu Zagrebu.

Kako je održavanje nerazvrstanih cesta i njihovih dijelova, kao što su mostovi, vijadukti, podvožnjaci, nadvožnjaci, propusti, tuneli i drugo, obveza jedinica lokalne samouprave, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pokrenulo je postupak izrade Plana aktivnosti provjere postupanja jedinica lokalne samouprave na održavanju cestovnih građevina koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Na temelju navedenoga potrebno je dostaviti za cestovne građevine na svojem području nadležnosti sljedeće podatke:

 1. Važeće planove i programe održavanja cestovnih građevina (Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/2014)).
 2. Podatke o dosadašnjim troškovima održavanja nadziranih cestovnih građevina u proteklih deset godina (uključivo 2018. god.) s iskazom troškova na održavanju KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA: prilazi i čunjevi; donji i gornji ustroj (ne traže se podaci o obnovi opreme i ukrašavanja građevine kao niti o asfaltiranju). Troškovi trebaju biti iskazani za svaku nadziranu cestovnu građevinu pojedinačno po godinama.
 3. Potrebno je provesti vizualni pregled cestovnih građevina prema metodologiji koju primjenjuju Hrvatske ceste d.d. a koju je obvezna provesti stručna i ovlaštena osoba građevinske struke te dostaviti podatke prema obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama Ministarstva. Ukoliko se ne raspolaže sa detaljnom izmjerom pojedinih elemenata građevine, moguća je naknada dostava tih podataka do kraja 2018. godine.

Izvješće je potrebno dostaviti do 17. rujna 2018. godine u pisanom i elektroničkom obliku: na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, pozivom na KLASU: 361-01/18-01/93 i na adresu elektroničke pošte: info.mostovi@mgipu.hr.

Sve informacije, obrasci, upute za popunjavanje obrazaca i ocjenu stanja cestovnih građevina nakon vizualnog pregleda dostupne su OVDJE.
 


Na temelju Odluke ministra graditeljstva i prostornoga uređenja o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj, KLASA: 371-05/18-02/19, URBROJ: 531-01-18-1 od 27. srpnja 2018. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
OBJAVLJUJE
 
 JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava
na stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Republike Hrvatske

1.8.2018. - Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj, da se odazovu ovom pozivu te dostave potrebne podatke u svrhu utvrđivanja stvarnih potreba za stambenim zbrinjavanjem i ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su vlasnici obiteljskih kuća ili zgrada u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada klizanjem tla imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali te najmoprimci sa ugovorima o najmu, koje se nalaze na područjima županija koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ("Narodne novine", broj 132/17) razvrstane u skupine od 1. do 3.

Prihvatljivi zahtjevi su zahtjevi za stambenim zbrinjavanjem za stanovnike obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada u svrhu:

 1. obnove obiteljskih kuća i stambenih zgrada koji kumulativno zadovoljavaju slijedeće uvjete:
  - zgrade na kojima je konstatirano oštećenje uslijed klizanja tla od strane nadležne, u tu svrhu formirane stručne komisije, a čiji je popravak moguć i isplativ
  - zgrade koje se nalaze na zemljištu koje je stabilizirano
  - zgrade koji se prema odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“ br.153/13 i 20/17) smatraju postojećima i zgrade za koje je u propisanom roku podnesen zahtjev za ozakonjenje prema posebnom zakonu,
  - zgrade u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali.
   
 2. darovanja vlasniku druge useljive zgrade, odnosno stana u vlasništvu Republike Hrvatske:
  - ako je zgrada uništena,
  - ako popravak zgrade nije moguć ili isplativ ili
  - ako se oštećena zgrada nalazi na zemljištu koje nije stabilizirano, u skladu s raspoloživim stambenim fondom kojim raspolaže Republika Hrvatska
   
 3. darovanja vlasniku druge zgrade, odnosno stana koju Republika Hrvatska u ovu svrhu kupi
  ili izgradi:
  - ako je zgrada uništena,
  - ako popravak zgrade nije moguć ili isplativ ili
  - ako se oštećena obiteljska kuća i/ili druga stambena zgrada nalazi na zemljištu koje nije stabilizirano, samo ako nije moguće zbrinjavanje prema točki 2.
   
 4. pronalaženje druge zgrade, odnosno stana u vlasništvu Republike Hrvatske ili druge osobe, za čije korištenje se može sklopiti ugovor o najmu.
   

Prihvatljive aktivnosti su:

 • uklanjanje ostataka porušenih zgrada
 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije
 • pribavljanje potrebnih dozvola
 • izvođenje radova
 • nabava opreme i opremanje zgrade
 • nabava ili kupnja postojeće obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana
 • izgradnja nove ili zamjenske obiteljske kuće ili stambene zgrade
 • ugovaranje najma obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana


Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: do završetka postupka uklanjanja posljedica štete na zgradi nastale klizanjem terena.

Postupak podnošenja zahtjeva: podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za stambenim zbrinjavanjem na Obrascu prijave, u jedinici lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) na čijem se području zgrada nalazi. Ovlaštena osoba u JLS će nakon pregleda kompletnosti Zahtjeva iste uz popratni dopis i izjavu o kompletnosti dokumentacije proslijediti u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (dalje u tekstu: Ministarstvo).

Obrazac prijave dostupan je u JLS-u i na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva www.mgipu.hr .

Obrazac prijave treba biti cjelovito popunjen, potpisan od strane stanovnika obiteljskih kuća i stambenih zgrada koji su imali prijavljeno prebivalište, boravište ili su u njima stanovali u trenutku pojave oštećenja, a koji su vlasnici ili su u tim obiteljskim kućama ili stambenim zgradama stanovali temeljem ugovora o najmu uz priložene odgovarajuće dokumente:

 • preslika vlasničkog lista
 • potvrda Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu/boravištu izdanu od nadležnog tijela ili potvrda o stanovanju ovjerena potpisom i pečatom čelnika JLS
 • preslika zapisnika o utvrđenoj šteti kao posljedici klizanja tla
 • informacija da li je predmetno zemljište stabilizirano
 • preslika građevinske dozvole ili drugog akta kojim je odobrena gradnja ili predanog zahtjeva za ozakonjenje
 • ovjerena preslika ugovora o najmu (za najmoprimce koji su stanovali u oštećenoj ili porušenoj obiteljskoj kući ili stambenoj zgradi u trenutku pojave oštećenja klizanjem tla)


Rok za podnošenje zahtjeva je 45 dana od objave poziva.

Listu izdanih Odluka za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla, Ministarstvo će objaviti na službenoj mrežnoj stranici www.mgipu.hr. Za dodatne informacije možete se obratiti upitom na e-adresu: kapitalne.pomoci@mgipu.hr 

OBRAZAC PRIJAVE 

Tekst Javnog poziva
 


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
OBJAVLJUJE
 
OTVORENI JAVNI POZIV

Pozivaju se Veleučilišta, strukovne škole, strukovne organizacije i druge pravne osobe na podnošenje zahtjeva za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe koji uključuje teorijski i praktični dio izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Suglasnost za provođenje Programa izobrazbe može dobiti podnositelj zahtjeva, pravna osoba, koja:

 • osigura stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio izobrazbe i provjere znanja certificiranih radnika,
 • raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje teorijskog i praktičnog dijela Programa izobrazbe u skladu s posebnim propisima i modelima u skladu s Programom izobrazbe građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU,
 • osigura administrativnu osobu za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na tel. broj: 01/3782-185; svakim radnim danom od 9 -16h. 

 

Tekst Javnog poziva
Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
OBJAVLJUJE
 
OTVORENI JAVNI POZIV

Pozivaju se Veleučilišta, strukovne škole, strukovne organizacije i druge pravne osobe na podnošenje zahtjeva za davanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja koji uključuje Program izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih instalatera solarnih toplinskih sustava

Suglasnost za provođenje Programa osposobljavanja može dobiti podnositelj zahtjeva, pravna osoba, koja:

 • zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio osposobljavanja i provjere znanja certificiranih instalatera obnovljivih izvora energije –solarnih toplinskih sustava;
 • raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa osposobljavanja;
 • zapošljava administrativnu osobu za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova;
 • ima stalno zaposlene stručne osobe za vođenje Programa izobrazbe. 

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-pošte: energetska.ucinkovitost@mgipu.hr ili na tel. broj: 01/3782-444; fax: 01/3772-822 svakim radnim danom od 9 -16h.


Tekst Javnog poziva
Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
OBJAVLJUJE

OTVORENI JAVNI POZIV

Pozivaju se Veleučilišta, strukovne škole, strukovne organizacije i druge pravne osobe na podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja certificiranih instalatera fotonaponskih sustava. Program osposobljavanja uključuje Program izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih instalatera fotonaponskih sustava.

Suglasnost za provođenje Programa osposobljavanja može dobiti podnositelj zahtjeva, pravna osoba koja:

 • zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio osposobljavanja i provjere znanja instalatera obnovljivih izvora energije – fotonaponskih sustava;
 • raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa osposobljavanja;
 • zapošljava administrativnu osobu za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova;
 • ima stalno zaposlene stručne osobe za vođenje Programa izobrazbe.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem elektronske pošte: energetska.ucinkovitost@mgipu.hr  ili na broj telefona: 01/3782-444; fax: 01/3772-822 svakim radnim danom od 9 -16 h.

 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
OBJAVLJUJE

OTVORENI JAVNI POZIV

Pozivaju se Veleučilištima, strukovne škole, strukovne organizacije i druge pravne osobe na podnošenje zahtjeva za davanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja certificiranih instalatera manjih kotlova i peći na biomasu. Program osposobljavanja uključuje Program izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih instalatera manjih kotlova i peći na biomasu.
 
Suglasnost za provođenje Programa osposobljavanja može dobiti podnositelj zahtjeva, pravna osoba, koja:

 • zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio osposobljavanja i provjere znanja certificiranih instalatera obnovljivih izvora energije –manjih kotlova i peći na biomasu;
 • raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa osposobljavanja;
 • zapošljava administrativnu osobu za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova;
 • ima stalno zaposlene stručne osobe za vođenje Programa izobrazbe. 

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem elektronske pošte: energetska.ucinkovitost@mgipu.hr  ili na broj telefona: 01/3782-444; fax: 01/3772-822 svakim radnim danom od 9 -16 h.


Tekst Javnog poziva
Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti

 
REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
OBJAVLJUJE

OTVORENI JAVNI POZIV

Pozivaju se Veleučilišta, strukovne škole, strukovne organizacije i druge pravne osobe na podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja koji uključuje Program izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih instalatera plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline.

Suglasnost za provođenje Programa osposobljavanja može dobiti podnositelj zahtjeva, pravna osoba koja:

 • zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio osposobljavanja i provjere znanja instalatera obnovljivih izvora energije – plitkih  geotermalnih sustava i dizalica topline
 • raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa osposobljavanja
 • zapošljava administrativnu osobu za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova
 • ima stalno zaposlene stručne osobe za vođenje Programa izobrazbe.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem elektronske pošte: energetska.ucinkovitost@mgipu.hr  ili na broj telefona: 01/3782-444; fax: 01/3772-822 svakim radnim danom od 9 -16 h.

Tekst Javnog poziva
Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti

 

 

Ispiši stranicu