Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje energetske učinkovitosti

 1. Naša je zgrada podijeljena na dva ulaza. Svaki ulaz ima svog upravitelja i predstavnika suvlasnika. Smatra li se naša zgrada jednim objektom ili se radi o dva zasebna objekta unutar jedne stambene zgrade? Navedena informacija potrebna je zbog obaveze ugradnje razdjelnika.
  Odredbama članka 52. stavka 4. Zakona o tržištu toplinske energije (Narodne novine broj 80/13, 14/14 i 102/14) propisano je da se u zgradi/građevini mogu ugrađivati uređaji samo jednog proizvođača mjernih uređaja kojega vlasnici samostalnih uporabnih cjelina u zgradi/građevini slobodno izaberu, kako bi se omogućio jedinstveni sustav očitanja i naplate isporučene toplinske energije. Slijedom navedenog, iako zgrada ima dva ulaza i različite upravitelje i predstavnike suvlasnika, smatra se jednom zgradom/građevinom. Za informacije o razdjelnicima topline nadležno je Ministarstvo gospodarstva.
   
 2. Je li zgrada vodovoda kao trgovačkog društva zgrada javne namjene te shodno tome treba li takva zgrada imati energetski certifikat? Je li energetski certifikat uvjet za prijavu za EU fondove?
  Zgrada javne namjene definirana je Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.) u članku 3 stavku 1 točci 28. Definicija kaže da je zgrada javne namjene zgrada ili dio zgrade koju koristi tijelo javne vlasti za obavljanje svojih poslova, zgrada ili dio zgrade za stanovanje zajednice te zgrada ili dio zgrade koja nije stambena u kojoj boravi više ljudi ili u kojoj se pruža usluga većem broju ljudi. Energetski pregled zgrade i energetski certifikat za zgradu prije i nakon provedbe njene energetske obnove jedan su od kriterija prihvatljivosti projekta koji se sufinanciraju EU sredstvima, tj. jedan od uvjeta za prijavu na javni natječaj sufinanciranja energetske obnove zgrada EU sredstvima u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

  Tijela javne vlasti su državna tijela, županije, gradovi i općine, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna županija, gradova i općina, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo itd.

  Za uvjete koje je potrebno ispuniti prilikom prijave na natječaj informaciju je potrebno potražiti od tijela koje natječaj raspisuje. Programe energetske obnove zgrada javnog sektora trenutno provodi Agencija za pravni promet i posredovanje, www.apn.hr. Više informacija o programu može se pročitati ovdje 
   
 3. Naša tvrtka ima energetske certifikate za svoje prodajne objekte koji su izdani s rokom trajanja 10 godina te su trenutno još uvijek važeći. Imamo li s obzirom na novi Zakon o energetskoj učinkovitosti obvezu ponovnog certificiranja, jer taj Zakon propisuje obvezu energetskog pregleda svake 4 godine ili nam postojeći energetski certifikati vrijede do isteka?
  Obveza energetskog pregleda svake četiri godine odnosi se na velika poduzeća a Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14.) definira u točki 69. članka 4  velika poduzeća kao trgovačka društva koja ispunjavaju barem dva od sljedećih uvjeta: ukupna aktiva od najmanje 130.000.000,00 kuna, godišnji prihod od najmanje 260.000.000,00 kuna, prosječno najmanje 250 radnika tijekom poslovne godine.

  Člankom 19. istog Zakona propisane su dužnosti velikih poduzeća, a u prvom stavku stoji da su velika poduzeća dužna izraditi energetski pregled svake četiri godine. Istim su člankom propisane i druge odredbe vezane za velika poduzeća pa ga je potrebno detaljno razmotriti. Energetski certifikat i dalje vrijedi deset godina. Dakle, energetski pregled u smislu članka 19. Zakona o energetskoj učinkovitosti i energetsko certificiranje u smislu Zakona o gradnji različite su obveze i ne isključuju jedna drugu.
   

 4. Imam pitanje vezano za Katalog tipskih rješenja za primjenu alternativnih sustava za zgrade površine od 50m2 – 1000 m2. Zanima me tko je ovlašten napraviti takav tipski projekt? Postoji li mogućnost da se određena tipska rješenja iz navedenog kataloga samo isprintaju i ubace u glavni projekt uz potpis ovlaštenog arhitekta, odnosno inženjera građevinarstva.
  Odgovor na Vaše pitanje sadržan je u članku 66. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj  128/15.) koji propisuje da se Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom za zgrade s ploštinom korisne površine jednakom ili većom od 50 m2 i manjom ili jednakom od 1000 m2 a koje moraju ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti, može zamijeniti Katalogom tipskih rješenja za primjenu alternativnih sustava koja je objavljena na službenim mrežnim stranicama Ministarstva.
   
 5. Zanima me postoji li program poticaja kod izgradnje niskoenergetske obiteljske kuće?
  Postoje programi energetske obnove obiteljskih kuća i stambenih zgrada. Informacije o tim programima možete pročitati ovdje ili u kontaktu s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, www.fzoeu.hr, koji ih provodi tj. raspisuje javne natječaje preko kojih dodjeljuje poticajna sredstva.

  U planu  je priprema programa kojim će se poticati izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih obiteljskih kuća do gotovo nulte potrošnje energije, odnosno kuća koja imaju vrlo visoka energetska svojstva. Kuća koja odgovora tom opisu je ona koja tu gotovo  nultu odnosno vrlo nisku količinu energije podmiruje iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na njoj ili u njezinoj blizini. Važno je napomenuti da od 31. prosinca 2020. sve nove zgrade moraju biti „zgrade gotovo nulte energije“ a nakon 31. prosinca 2018. nove zgrade koje koriste tijela javne vlasti odnosno koje su u vlasništvu tijela javne vlasti moraju biti zgrade gotovo nulte energije. Pojam „zgrada“  označava svaku građevinu koja služi smještaju ljudi, životinja, biljaka i stvari, što znači da u smislu propisa kojima se uređuje područje gradnje, zgrada označava i pojam obiteljske kuće.
   
 6. Za moju je kuću izdano rješenje o odobrenju za građenje s potvrdom pravomoćnosti 1974. i potvrda Ministarstva iz 2013. da nije u tijeku inspekcijski postupak. Smatra li se moja kuća postojećom u smislu Zakona o gradnji i mogu li se javiti na natječaj za energetsku obnovu?
  U smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji, i slijedeći akti i dokumenti smatraju se uporabnom dozvolom: potvrda o izvješću nadzornog inženjera, uvjerenje za uporabu, pravomoćna dozvola odnosno drugi odgovarajući akt izdan do 19. lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije da nije u tijeku inspekcijski postupak, dozvola za uporabu, rješenje i/ili potvrda o izvedenom stanju, uvjerenje da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968., te odgovarajuća rješenja za zgrade izgrađene/rekonstruirane u sklopu projekta obnove i druga rješenja sukladno čl.332. Zakona o prostornom uređenju i gradnji. 
   
 7. Je li dozvoljeno provoditi energetski pregled i izdati energetski certifikat za bespravno sagrađenu građevinu ili građevinu za koju je predan zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju?
  Energetski se pregled provodi i energetski certifikat izdaje za zgrade ili njihove posebne dijelove neovisno o odobrenju za gradnju odnosno ozakonjenju.
   
 8. Imam kuću ukupne bruto građevinske površine 460m2,  grijanje je isključivo lokalno split klima uređajima. Ovlašteni certifikator je rekao da kuća spada u složeni tehnički sustav. Zanima me je li on u pravu?
  Ovlašteni certifikator je u pravu. Prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada („Narodne novine“ broj 81/12., 64/13.) propisano je da su zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom stambene i nestambene zgrade građevinske (bruto) površine manje ili jednake 400 m2.
   
 9. Kome se prijavljuje oglašavanje prodaje stana bez energetskog certifikata?
  Članak 156. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13) propisuje da je za nadzor ispunjenja obaveze pribavljanja energetskog certifikata prilikom prodaje zgrade ili njenog posebnog dijela zadužena inspekcija nadležna za trgovinu.
   
 10. Je li potrebno izraditi certifikat za kuću koja se prodaje, a u postupku je legalizacije?
  Da. Potrebno je.
   
 11. Obnovio sam fasadu na legaliziranoj kući vlastitim sredstvima. Zanima me imam li pravo na povrat dijela uloženih sredstava i koliki je taj dio?
  Pravo na subvenciju dijela investicije u energetsku učinkovitost obiteljske kuće prema Programu ostvaruje se preko javnog natječaja i to za radove koji se namjeravaju izvesti. Subvencija se ne može ostvariti mimo natječaja  ni za radove koji su izvedeni prije nego što je prijava na natječaj prihvaćena.
   
 12. Treba li državno tijelo koje kao vlasnik prodaje nekretninu također pribaviti energetski certifikat?
  Treba. Sukladno članku 24. stavku 2. podstavku 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13), vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat , odnosno njezina posebnog dijela, dužan je prije prodaje zgrade ili njezinog posebnog dijela pribaviti energetski certifikat. Prema tome, energetski certifikat je potreban prilikom svake prodaje zgrade ili njezinog posebnog dijela za koje je izdavanje energetskog certifikata propisano odredbama navedenog Zakona, neovisno u čijem vlasništvu se one nalaze.
   
 13. Možete li mi potvrditi ispravnost certifikata koje izdaje jedna tvrtka na portalu Crno jaje?
  Energetske preglede smiju vršiti i energetske certifikate izdavati samo fizičke i pravne osobe koje imaju ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Registar ovlaštenih osoba objavljen je na web stranici: http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.htm

  Što se tiče pitanja ispravnosti energetskog certifikata važno je reći da članak 39 Zakona o gradnji određuje da svaki energetski certifikat podliježe neovisnoj kontroli. U Hrvatskoj postoje pravne osobe koje mogu vršiti takvu kontrolu. Ona se provodi po nalogu Ministarstva. Ako neovisna kontrola neki energetski certifikat ocijeni negativno Ministarstvo taj certifikat proglašava nevažećim. Ovlaštenoj osobi čiji se certifikati proglašavaju nevažećim može se oduzeti ovlaštenje.
   
 14. Pokrenuo sam postupak izdavanja uporabne dozvole. Treba li mi energetski certifikat u tom postupku?
  Treba, ako tražite uporabnu dozvolu za zgradu koja se grije odnosno hladi u skladu s njezinom namjenom, to su u pravilu zgrade stambene i poslovne namjene te ako ta zgrada ima ukupnu korisnu površinu 50 m² i više. Prije izdavanja uporabne dozvole energetski certifikat nije potreban za industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama. Obaveza pribavljanja energetskog certifikata prije izdavanja uporabne dozvole proizlazi iz članka 24 stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13).
   
 15. Htio bih prodati stan u Dioklecijanovoj palači u Splitu.  Pravo prvokupa imaju  Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija i DUUDI. Moram li tom prigodom imati energetski certifikat?
  Vlasnik koji prodaje zgradu ili njenu posebnu uporabnu cjelinu dužan je svakom potencijalnom kupcu predočiti energetski certifikat pa tako i potencijalnim kupcima koji imaju pravo prvokupa.
   
 16. Tvrtka je vlasnik poslovnog prostora od 56 m² kojeg želi prodati. U poslovnom prostoru nisu provedeni  priključci struje i vode. Osim stambene pričuve nema nikakvih režijskih troškova. Je li tvrtka prije prodaje u obvezi napraviti energetski certifikat i na koji način s obzirom da nema troškova.
  Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom. Zgradu poslovne namjene u pravilu se u zimskim mjesecima grije a u ljetnima hladi. Budući da ne znamo sve potrebne podatke a da je teško predočiti o kakvoj je poslovnoj namjeni riječ koja bi se mogla obavljati bez uporabe energije za rasvjetu, komuniciranje, grijanje itd. nije moguće u konkretnom slučaju dati decidiran odgovor. Za pretpostaviti je da će se za korištenje prostora u poslovne svrhe priključci ipak morati provesti. Iz čega proizlazi da potencijalnom kupcu treba pružiti informaciju o energetskim svojstvima zgrade.
   
 17. Izradio sam snimku izvedenog stanja za legalizaciju kuću mogu li za tu kuću raditi i energetski certifikat ili se snimka izvedenog stanja smatra projektom?
  Nije sukob interesa da osoba koja je radila snimku izvedenog stanja izradi i certifikat, ukoliko je za to ovlaštena.
   
 18. Rečeno mi je da dok traje oglašavanje ne moram imati energetski certifikat, jedino kod realizacije prodaje da se mora priložiti energetski certifikat.
  Vlasnik zgrade odnosno njezina posebnog dijela dužan je prije prodaje pribaviti energetski certifikat. On ga je dužan kupcu predati a potencijalnom kupcu predočiti. U oglasu za prodaju objavljenom u medijima potrebno je navesti energetski razred zgrade. Ako oglas o prodaji u medijima objavljuje ovlašteni posrednik u prometu nekretnina i on je obvezan u oglasu navesti energetski razred. Navedeno je propisano odredbom članka  24 Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13).
   
 19. U sklopu projekta za gradnju kuće dao sam izraditi elaborat energetske učinkovitosti, trebam li za prodaju kuće imati energetski certifikat?
  Ukoliko ste prije izdavanja uporabne dozvole pribavili energetski certifikat, a nije protekao rok od deset godina od njegovog izdavanja, niste u obvezi ponovno ishoditi energetski certifikat radi prodaje kuće.
   
 20. Mora li se za zgrade koje se prodaju u ovršnim postupcima izraditi energetski certifikat? Isto pitanje vrijedi i za postupak prodaje nekretnine koja je predmet ugovora o prijenosu vlasništva radi osiguranja tražbine (fiducij)? Tko snosi posljedice ako certifikata nema?
  Ukoliko se zgrada prodaje, a prethodno nije pribavljen energetski certifikat posljedice snosi vlasnik. S obzirom da nekretninu u ovršnom postupku ne prodaje vlasnik, ne postoji obveza ishođenja energetskog certifikata.
  Isto vrijedi i kada se prodaje nekretnina koja je predmetom ugovora o prijenosu vlasništva radi osiguranja novčane tražbine (fiducija).
   
 21. Što konkretno znači ukupna korisna površina u smislu izrade energetskog certifikata kako je propisano Zakonom o gradnji? Spada li u ukupnu korisnu površinu stana i površina smočnica koja se nikada ne grije?
  U smislu izrade energetskog certifikata ukupna korisna površina stana odnosni se na grijani, odnosno hlađeni dio zgrade.
   
 22. Mijenjam nekretninu za drugu nekretninu. Trebam li imati energetski certifikat?
  Energetski certifikat potrebno je pribaviti u slučaju prodaje zgrade ili njezinog posebnog dijela, dok za sklapanje ostalih ugovora kojima se stječe vlasništvo zgrade ili njezinog posebnog dijela ta obveza nije propisana.
   
 23. Ako sada prodam stan bez energetskog certifikata mogu li ubuduće snositi sankcije zbog toga?
  Zakonom o gradnji ("Narodne novine" broj 153/2013) propisane su novčane kazne u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna za pravne osobe odnosno u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za fizičke osobe koje kao vlasnici  zgrade ili njezinog posebnog dijela ne pribave energetski certifikat prije njihove prodaje.
   
 24. Kuća koju prodajem nije dovršena. U medijima čitam da se za nedovršene zgrade ne izrađuje energetski certifikat. Do koje faze gradnje, u smislu obveze energetskog certificiranja, se zgrada smatra nedovršenom?
  Ukoliko je zgrada dovršena na način da se može koristiti sukladno svojoj namjeni, a potrebno je koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom , potrebno je ishoditi energetski certifikat u slučaju prodaje.
   
 25. Upravo legaliziramo stambenu zgradu koje je samo prividno dovršena. Ima fasadu, ali samo u prizemlju postoje sve instalacije ali nisu izvedeni svi keramički, parketarski i o stali radovi. U arhitektonskom snimku stoji da zgrada nije dovršena. Mislim je odmah nakon legalizacije prodati. Moram li imati energetski certifikat?
  Ukoliko je zgrada dovršena na način da se može koristiti sukladno svojoj namjeni, a potrebno je koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom , potrebno je ishoditi energetski certifikat u slučaju prodaje.
   
 26. Od kada stanovi manji od 50 m² moraju imati energetski certifikat?
  Od 1.1.2014. godine i stanovi  koji su manji od 50 m² moraju imati energetski certifikat.
   
 27. Moram li pribaviti energetski certifikat, ako prodajem vinograd i klijet. Klijet je površine oko 48m²?
  U konkretnom slučaju nije potreban energetski certifikat jer se prodaje zgrada koja je ukupne korisne površine manje od 50 m².
   
 28. Prema službeno dostupnom popisu pružatelja elektroničkih publikacija koje su objavljene na stranicama Agencije za elektroničke medije ne nalazi se niti jedna internetska stranica u vlasništvu naše tvrtke. Znači li to da korisnici, bez sankcije prekršajne kazne, mogu objaviti oglase bez navođenja energetskog certifikata na našim internetskim stranicama, budući da te stranice nisu klasificirane kao medij?
  Ako vlasnik zgrade oglašava prodaju zgrade koja nema energetski certifikat u tiskovini ili portalu koji nije medij on time ne krši odredbu Zakona o gradnji koja se odnosi na oglašavanje prodaje u medijima. Međutim, odredbom članka 171. Zakona o gradnji (NN 153/13) propisana je prekršajna odgovornost vlasnika zgrade ako ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njezina posebnog djela, prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili na leasing  Za vlasnika pravnu osobu propisana je novčana kazna u iznosu od 15000 do 30000 kn, a za vlasnika fizičku osobu novčana kazna u iznosu od 5000 do 10000 kn. Vlasnik je dužan energetski certifikat dati na uvid potencijalnom kupcu te ga predati kupcu odnosno novom vlasniku. Za nedovršene zgrade energetski certifikat pribavilja  kupac tj. novi vlasnik nakon što ih dovrši.
   
 29. U slučaju oglašavanja nekretnina koje se nalaze izvan teritorija Republike Hrvatske, da li je u oglasima potrebno navoditi energetski certifikat i ako je odgovor pozitivan, koliki je iznos za to predviđene kazne?
  Na to pitanje može odgovoriti nadležno tijelo za pitanja energetske učinkovitosti zgrada u zemlji u kojoj se nekretnina nalazi. Obaveza objave podatka o energetskim svojstvima zgrade u oglasima o prodaji u medijima vrijedi za sve zemlje članice Europske unije.
   
 30. U kojem obliku postojanje energetskog certifikata nekretnine mora biti navedeno u oglasu? Je li termin "Certifikat postoji'' zakonski dostatan?
  Ne. Taj termin nije zakonski dostatan. U oglasu je potrebno navesti kojem energetskom razredu zgrada pripada a to je podatak iz energetskog certifikata.
   
 31. Ako nekretnina za prodaju ima točno 50 m², da li je za njeno oglašavanje potreban energetski certifikat?
  Energetski certifikat nije potrebno izraditi za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m², što znači da je on potreban za zgradu koja ima 50 m² ukupne korisne površine.
   
 32. Može li oglasnik biti prekršajno kažnjen ako na svojim stranicama, bilo u tiskanom ili internetskom izdanju, objavi oglas/e za prodaju nekretnine bez naznačenog energetskog certifikata. Ako je odgovor pozitivan, u kojem je iznosu predviđena kazna za taj prekršaj?
  Obveza objave energetskog razreda u oglasu o prodaji koji se oglašava u medijima odnosi se jedino i isključivo na vlasnika zgrade odnosno ovlaštenog posrednika prometu nekretnina.
   
 33. Mogu li fizičke osobe vlasnici nekretnina koje u našem tiskanom izdaju ili na portalu oglase nekretnine za prodaju  bez naznačenog energetskog razreda biti zbog toga prekršajno kažnjene? Ako je odgovor pozitivan, u kojem je iznosu predviđena kazna za taj prekršaj?
  Pitanje medija uređeno je Zakonom o medijima i Zakonom o elektroničkim medijima koji su u nadležnosti Ministarstva kulture. Bilješka Ministarstva kulture o pojmu medija u smislu oglašavanja objavljena je ovdje. Za daljnja pitanja o pojmu medija potrebno se obratiti Ministarstvu kulture. Vlasnik koji oglašava prodaju u medijima bez navedenog energetskog razreda čini prekršaj. Kazna može biti za fizičku osobu od 5 do 10 tisuća kuna. 
   
 34. Je li potreban certifikat za prodaju stare kamene istarske kuće koja je građena prije više od sto (100) godina?
  Osnovna je svrha energetskog certifikata pružiti informaciju o energetskim svojstvima zgrade vlasnicima i korisnicima te potencijalnim vlasnicima odnosno potencijalnim korisnicima zgrade, kako bi na temelju relevantnih informacija mogli donositi daljnje odluke o kupnji, ulaganju u povećanje energetske učinkovitosti itd. Energetski je certifikat potreban neovisno o godini izgradnje, materijalu od kojega je zgrada sagrađena itd.
   
 35. Iznajmljujem stan. Trebam li imati energetski certifikat? Tko će platiti izradu certifikata, ja ili svi suvlasnici?
  Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13) ne definira tko treba platiti izradu energetskog certifikata. On definira situacije u kojima je potrebno imati certifikat i tko snosi sankcije ako certifikata nema. Što se iznajmljivanja tiče, u članku 203. Zakona navedeno je da se nakon 1.1.2016. ne može zgrada ili njen posebni dio (ured, stan), iznajmljivati, davati u najam ili na leasing bez energetskog certifikata. Odgovornost je na vlasniku zgrade odnosno posebnog dijela koji se iznajmljuje. Energetski se certifikat može izraditi za svaki pojedini posebni dio a moguće ga je izraditi za cijelu zgradu, u tom je slučaju za svakog vlasnika posebnog dijela izrada certifikata financijski povoljnija.
   
 36. Prodajem nedovršenu kuću pod krovom, u ovoj fazi još nema prozore, vrata, fasadu, nije uvedena struja. Moram li imati certifikat? Ako ne moram da li moram imati nekakvu potvrdu u kojoj je fazi gradnje kuća prodana da kasnije ne bi morao platiti kaznu (jer će je novi vlasnik dovršiti)?
  U konkretnom slučaju prilikom prodaje odnosno oglašavanja prodaje nije potrebno izraditi certifikat jer se radi o nedovršenoj zgradi koja se očito ne može koristiti jer nema ni prozore ni vrata. Nikakva se posebna potvrda ne izdaje. Možete radi svoje sigurnost u kupoprodajnom ugovoru napisati da ste prodali nedovršenu zgradu bez vrata, prozora i instalacija. Zakon o gradnji u ovom slučaju kaže da energetski certifikat treba pribaviti novi vlasnik nakon što dovrši zgradu a prije nego što pribavi uporabnu dozvolu.
   
 37. U člancima o energetskom certificiranju u medijima često se spominje „energetsko svojstvo zgrade“. Što znači taj pojam? Kojim je zakonom propisan?
  Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13) člankom 3 definira „energetsko svojstvo zgrade“ kao izračunatu ili izmjerenu količinu energije potrebne za zadovoljavanje potreba za energijom prilikom karakteristične uporabe zgrade, a koja među ostalim uključuje energiju koja se koristi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu tople vode i osvjetljenje.
   
 38. Moraju li se certificirati samo stambene zgrade i stanovi koje se prodaju ili se moraju certificirati i kuće jer se svuda govori da certifikat treba samo za zgradu?
  Zgradom se smatra zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Pojam zgrade na taj je način definiran člankom 3. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13.). Što znači da se i kuća smatra zgradom u smislu Zakona o gradnji. Budući da je člankom 23. Zakona o gradnji definirano da se certifikat pribavlja za zgradu odnosno njen posebni dio ako je zgrada ukupne korisne površine veće od 50 m² proizlazi da se certifikat izrađuje i za stan koji se nalazi u zgradi ukupne korisne površine iznad 50 m². 
   
 39. Energetski je certifikat u izradi. Mogu li biti kažnjen ako počnem prodavati nekretninu prije nego energetski certifikat bude izrađen?
  Možete biti kažnjeni jer je člankom 171 Zakona o gradnji („Narodne Novine“ broj 153/13) propisano da vlasnik može biti kažnjen novčanom kaznom od 15 do 30 tisuća kuna, ako se radi o pravnoj osobi, odnosno od 5 do 10 tisuća kuna ako se radi o fizičkoj osobi, ako ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njenog posebnog dijela prije prodaje. Člankom 24 istog Zakona propisano je da je vlasnik dužan energetski certifikat predočiti mogućem kupcu a kupcu predati ili energetski certifikat ili njegovu kopiju.
   
 40. Kako mogu naći osobu koja će mi izraditi energetski certifikat?
  Osobe ovlaštene za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada evidentirane su u Registru kojeg vodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja a objavljen je na stranici:
  http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.htm
   
 41. Koliko se dugo čeka na izradu certifikata?
  Vrijeme potrebno za izradu energetskog certifikata ovisno o složenosti zgrade za koju se certifikat izrađuje i zauzetosti izrađivača može trajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana
   
 42. Kuća nije za stanovanje, u ruševnom je stanju. Želim ju prodati. Moram li prije prodaje pribaviti energetski certifikat?
  Zakonom o gradnji (NN 153/13) člankom 23. propisuje se da se energetski certifikat izdaje za zgradu, odnosno njezin poseban dio. Ruševina nije zgrada, prema tome energetski se certifikat ne izdaje za ruševine.
   
 43. Tko može izraditi energetski certifikat? Samo fizičke i pravne osobe iz Registra Ministarstva? Neki na kolektivi nude izradu a nisu u vašem Registru?
  Energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade može  provoditi isključivo osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Registar fizičkih i pravnih osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada objavljen je na web stranici Ministarstva:  http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.htm
   
 44. Je li potreban energetski certifikat za prodaju stana od 49,05 m². Stan se nalazi u zgradi od 20 stanova.
  Energetski je certifikat potreban za prodaju stana bilo koje površine koji se nalazi u zgradi koja je površinom jednaka ili veća od 50 m². Hrvatsko je zakonodavstvo u prijelaznom periodu propisivalo da se stanovi površinom manji od 50 m² korisnog grijanog prostora mogu prodavati i bez certifikata. Budući da Direktiva o energetskoj  učinkovitosti zgrada propisuje da se izuzeti od obveze mogu samostojeće zgrade, ali ne i posebni dijelovi tj. stanovi, s ukupnom korisnom površinom ispod 50 m² Hrvatska se kao punopravna članica bila dužna uskladiti s odredbama Direktive.
   
 45. Treba li vlasnik stana koji se iznajmljuje imati energetski certifikat?
  Energetski certifikat obavezan je za nekretninu koja se iznajmljuje nakon 1.1.2016. Za nekretnine za koje je ugovor o iznajmljivanju sklopljen prije tog datuma energetski certifikat nije obavezan do kraja trajanja te ugovorne obveze.
   
 46. Je li energetski certifikat potreban za ruševnu staru kuću koja nije za stanovanje? Mogu li kao kupac imati problema kod prijenosa vlasništva, upisa u katastar kuće koja nema energetski certifikat?
  Energetski je certifikat potreban za zgrade koje su u funkciji odnosno koje mogu biti u funkciji. Energetski se certifikat ne izrađuje za ruševine. Odgovornost pribavljanja energetskog certifikata je na vlasniku koji prodaje nekretninu. Kupac tu nema odgovornosti. Energetski certifikat nije potreban za upis vlasništva. On je nužno potreban kod pribavljanja uporabne dozvole za zgrade koje su sagrađene prema dozvoli izdanoj nakon 1.10.2007.
   
 47. Tko je dužan osigurati  energetski certifikat zgrade kod njezine prodaje?
  Vlasnik odnosno ovlašteni posrednik u prometu nekretnina dužan je imati energetski certifikat kod oglašavanja prodaje u medijima.
   
 48. Koje su kazne ukoliko vlasnik odnosno ovlašteni posrednik u prometu nekretnina ne pribavi energetski certifikat zgrade kod oglašavanja prodaje?
  Kazne su propisane člankom 171. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/2013). Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za taj prekršaj pravna osoba kao vlasnik a ako je vlasnik zgrade fizička osoba tada je novčana kazna u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna. Kazna za pravnu osobu ovlaštenog posrednika u prometu nekretnina iznosi od 15.000,00 do 30.000,00 kuna a za fizički osobu ovlaštenog posrednika novčana je kazna u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna.
   
 49. Imaju li javni bilježnici, kao i gruntovnice, kod ovjere ugovora, odnosno upisa nekretnine, pravo tražiti i energetski certifikat uz ostalu dokumentaciju, ili je pak odgovornost samo na vlasniku nekretnine?
  Pribavljanje energetskog certifikata zgrade odnosno samostalne uporabne cjeline zgrade nije uvjet za ovjeru kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika niti za upis nekretnine u zemljišnu knjigu.
   
 50. Tko je izuzet od obaveze energetskog certificiranja?
  Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela ne izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji nije potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom. Energetski se certifikat ne izdaje ni za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m² te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.
   
 51. Je li potrebno izvršiti energetski pregled i izraditi certifikat za zgrade koje su registrirana kulturna dobra - spomenici kulture pojedinačne zaštite a u njima se obavljaju javne djelatnosti?
  Zgrade koje su registrirano kulturno dobro nisu izuzete od obveze izrade energetskog certifikata. Znači, potrebno je izvršiti energetski pregled, izraditi energetski certifikat i izvjesiti ga na vidno mjesto.
   
 52. Suvlasnik sam kuće. Moja sestra i ja isplatit ćemo tetu, majčinu sestru, za njen dio nekretnine. Je li pri tome potreban energetski certifikat?
  Ukoliko se ne sklapa ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine, energetski certifikat nije potreban.
   
 53. Kuću koristimo samo ljeti i nikad ju ne grijemo iako ima ugrađeno centralno grijanje. Moramo li izraditi energetski certifikat ako se odlučimo na prodaju?
  Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine br. 48/14., 150/14., 133/15., 22/16., 49/16., 87/16., 17/17., 77/17.) propisano je da energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene, te svaka druga zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup osim ako od te obveze nije izuzeta citiranim Pravilnikom. Kuće s ugrađenim centralnim grijanjem u kojima se grijanje ne koristi nisu izuzete citiranim Pravilnom što znači da je prilikom prodaje potrebno imati energetski certifikat.
   
 54. Jesam li obavezan pribaviti energetski certifikat za vikendicu koju namjeravam pokloniti bratu?
  Članak 24. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13), propisuje da se energetski certifikat treba pribaviti prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela. Iz navedenog proizlazi da te obveze nema ako se nekretnina daruje.
   
 55. Mediji javljaju da će Država preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost subvencionirati izradu nove fasade i sustava grijanja s 50% i više financijskih sredstava. Kada će započeti provođenje Programa? Koliki je postotak subvencije? Koja je procedura dobivanja subvencije?
  Informacije o energetskoj obnovi obiteljskih kuća i stambenih zgrada mogu se naći ovdje
   
 56. Prodajemo kuću sagrađenu 1952. Kuća bi se odmah nakon prodaje renovirala. Je li potreban energetski certifikat u ovom slučaju?
  Energetski je certifikat potreban i u ovom slučaju.
   
 57. Treba li za stan koji se iznajmljuje imati energetski certifikat, ako je ugovor o najmu sklopljen prije 1.1.2016., a u 2016. godini produljuje se ugovoreni rok najma aneksom (dodatkom) ugovora?
  Za nekretnine za koje se ugovor o iznajmljivanju sklopi prije 1.1.2016. energetski certifikat nije obavezan do kraja trajanja te ugovorne obveze, kao ni u slučaju sklapanja dodatka (aneksa) tog Ugovora nakon 1.1.2016. godine kojim se produljuje rok najma istom najmoprimcu. Isto tako u slučaju zakupa poslovnog prostora  nije potrebno pribaviti energetski certifikat kod sklapanja aneksa ugovora sa istim zakupcem, ako je  osnovni ugovor sklopljen prije 1.1.2016. godine.

   
Ispiši stranicu